Terms and Conditions 
Table of contents: 
Article 1 - Definitions 
Article 2 - Identity of the entrepreneur 
Article 3 - Applicability 
Article 4 - The offer 
Article 5 - The agreement 
Article 6 - Right of withdrawal 
Article 7 - Costs in case of withdrawal 
Article 8 - Exclusion of the right of withdrawal 
Article 9 - The price 
Article 10 - Conformity and warranty 
Article 11 - Delivery and implementation 
Article 12 - Duration transactions: duration, cancellation and extension 
Article 13 - Payment 
Article 14 - Complaints 
Article 15 - Disputes 
Article 16 - Additional or different provisions 

Article 1 - Definitions 
The following definitions apply in these terms and conditions: 
1. Withdrawal period: the period within which the consumer can make use of his right of withdrawal; 
2. Consumer: the natural person who does not act in the capacity of a profession or business and agrees to a purchase with the entrepreneur;
3. Day: calendar day; 
4. Duration transaction: a distance agreement with regard to a series of products and/or services whose delivery and/or purchase obligation is spread over time;
5. Sustainable data carrier: any means that enable the consumer or entrepreneur who is provided information to him personally, to save in a way that future consultation and unaltered reproduction is possible. 
6. Right of withdrawal: the possibility for the consumer to cancel the contract within the cooling-off period.
7. Model form: the model form for withdrawal that the entrepreneur makes available to consumers to fill in when they want to use their right of withdrawal. 
8. Entrepreneur: the natural or legal person who offers products and/or services to consumers at a distance;
9. Distance contract: an agreement in which a system for distance selling is organized by the entrepreneur is made exclusively of one or more techniques for distance communication. 
10. Technology for distance communication: means that can be used to conclude an agreement, without the consumer and trader being in the same place at the same time.
11. General Terms and Conditions: the present General Terms and Conditions of the entrepreneur. 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer 
Stefano Mode BV h./o. Lolly Pop Kindermode 
Vrijstraat 25, 5611AT Eindhoven 
+31 40 245 6676 
E-mailadres: [email protected] 
KvK-nummer: 17113270 
Btw-identificatienummer: NL813905291B01 

Artikel 3 - Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen 
overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument. 
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de 
consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand 
wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op 
verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de 
overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de 
consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige 
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal 
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs 
elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of 
op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of diensten-voorwaarden van 
toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van 
tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig 
is. 
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig 
zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de 
betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het 
oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd. 
6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van 
deze algemene voorwaarden. 
7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen 
uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 4 - Het aanbod 
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in 
het aanbod vermeld. 
2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. 
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De 
beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te 
maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de 
aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de 
ondernemer niet. 
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot 
schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer 
kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, 
die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het 
bijzonder: 
• de prijs inclusief belastingen; 
• de eventuele kosten van verzending; 
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; 
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 
• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; 
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert; 
• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor 
communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte 
communicatie-middel; 
• of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te 
raadplegen is; 
• de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de 
overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; 
• de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; 
• de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze 
gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en 
• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie. 

Artikel 5 - De overeenkomst 
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding 
door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld 
langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze 
aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische
maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving.
Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende 
veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn 
betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord 
aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft 
om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan 
de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige 
wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame 
gegevensdrager, meesturen: 
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; 
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan 
wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de 
consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; 
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar 
of van onbepaalde duur is. 
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 
7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van 
de betreffende producten. 

Artikel 6 - Herroepingsrecht 
Bij levering van producten: 
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen 
te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de 
consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte 
vertegenwoordiger. 
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product 
slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst 
te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren 
en - indien redelijker-wijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de 
door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na 
ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen 
middels het modelformulier of de overige aangewezen kanalen. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn 
herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat 
de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen 
maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. 
Bij levering van diensten: 
5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te 
ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. 
6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de de ondernemer bij 
het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending 
voor zijn rekening. 
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 
binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is 
door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal 
geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk 
toestemming geeft voor een andere betaalmethode. 
3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument 
aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. 
4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de 
ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren 
voor het sluiten van de koopovereenkomst. 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 
en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; 
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
d. die snel kunnen bederven of verouderen; 
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed 
heeft; 
f. voor losse kranten en tijdschriften; 
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: 
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens 
een bepaalde periode; 
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is 
verstreken; 
c. betreffende weddenschappen en loterijen. 

Artikel 9 - De prijs 
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of 
diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan 
schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen 
aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, 
worden bij het aanbod vermeld. 
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij 
het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de 
ondernemer dit bedongen heeft en: 
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de 
prijsverhoging ingaat. 
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 
6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen 
aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve 
prijs te leveren. 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie 
1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod 
vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de 
totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien 
overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en 
vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden. 
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer 
schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in 
nieuwstaat verkerend. 
4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te 
nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door 
de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten. 
5. De garantie geldt niet indien: 
• De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren 
en/of bewerken; 
• De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden 
behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn; 
• De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal 
stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 

Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de 
uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met 
een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts 
gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling 
geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. 
De consument heeft geen recht op een schadevergoeding. 
4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. 
Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding. 
5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald 
heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. 
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een 
vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden 
gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden 
uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van 
bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte 
vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 
Opzegging 
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld 
afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming 
van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren 
van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur 
opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste 
één maand. 
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: 
• te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; 
• tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; 
• altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen. 
Verlenging 
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten 
(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een 
bepaalde duur. 
4. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het 
geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde 
duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de 
verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
5. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of 
diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag 
opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuwsen weekbladen en tijdschriften. 
6. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en 
weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt 
automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode. 
Duur 
7. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. 

Artikel 13 - Betaling 
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden 
voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een 
overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de 
overeenkomst heeft ontvangen. 
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de 
ondernemer te melden. 
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht 
om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 

Artikel 14 - Klachtenregeling 
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven 
worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van 
ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer 
binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument 
een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de 
geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). 
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft. 
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de 
geleverde producten kosteloos vervangen of repareren. 

Artikel 15 - Geschillen 
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking 
hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. 
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de 
consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument 
op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 
Lollypop Kindermode stelt het op prijs dat u een bezoek brengt aan haar webshop. Hoewel de informatie op deze site 
permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, is de informatie op deze site te allen tijde 
voorbehouden. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend. 
Informatie op deze website, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten of afbeeldingen, mag niet worden 
gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming. 
Lollypop Kindermode respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk 
blijven. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de geldende richtlijnen 
verwerkt. Lolly Pop stelt uw persoonlijke gegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden. 

Modelformulier voor herroeping (hier te downloaden)

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen) 

Aan: [ naam ondernemer] 
[ geografisch adres ondernemer] 
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar] 
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende 
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* 
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* 
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, 
herroept/herroepen* 

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] met ordernummer [ordernummer van bestelling] 

[Naam consumenten(en)] 

[Adres consument(en)] 

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.